Publications

 • Articles

  VINTAR, Špela. Language in the age of dataism. Keynote paper in Proceedings of  INFuture2019, Zagreb, 21-22 Nov 2019.

  VINTAR, Špela. Terminology Translation Accuracy in Statistical versus Neural MT: An Evaluation for the English-Slovene Language Pair. Language Resources and Evaluation Conference 2018, MLP-MomenT Workshop, Miyazaki, Japan.

  VINTAR, Špela, GRČIĆ-SIMEUNOVIĆ, Larisa. Definition frames as language-dependent models of knowledge transfer. Fachsprache : internationale Zeitschrift für Fachsprachenforschung, -didaktik und Terminologie, ISSN 1017-3285, 2017, vol. 39, 1/2, 43-58.

  KULOVEC, Marjetka, VINTAR, Špela. Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933, 2016, 61/2, 117-137.

  VINTAR, Špela. A bird’s eye view of lexical creativity in original vs. translated Slovene fiction. Perspectives, ISSN 0907-676X, 2016, vol. 24, no. 4, 591-605.

  VINTAR, Špela, GRČIĆ-SIMEUNOVIĆ, Larisa. The language-dependence of conceptual structures in karstology. KHAN, Fahad (ed.). Joint Second workshop on Language and ontology (LangOnto2) & Terminology and knowledge structures (TermiKS) : [workshop proceedings]. [2016], 69-74. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/index.html

  VINTAR, Špela, JERKO, Boštjan. Online Concordancer for the Slovene Sign Language Corpus SIGNOR. EFTHIMIOU, Eleni (ur.). 7th Workshop on the representation and processing of sign languages : corpus mining : workshop proceedings. 191-194. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/workshops/LREC2016Workshop-SignLanguage_Proceedings.pdf.

  VINTAR, Špela. Lexical properties of Slovene sign language : a corpus based study. Sign language studies, ISSN 1533-6263. Online, 2015, vol. 15, no. 2, 182-201

  VINTAR, Špela, FIŠER, Darja. Enriching Slovene WordNet with domain-specific terms. Translation: computation, corpora, cognition, ISSN 2193-6986, 2011, vol. 1, no. 1, 29-44

  VINTAR, Špela. 2010. Bilingual term recognition revisited: the bag-of-equivalents term alignment approach and its evaluation. Terminology 16:2, 141.158.

  FIŠER, Darja, POLLAK, Senja, VINTAR, Špela. Learning to Mine Definitions from Slovene Structured and Unstructured Knowledge-Rich Resources. LREC 2010 : Malta, ELDA/ELRA.

  VINTAR, Špela. Scientific Transfer through Translation – A Corpus-Based Study of Terminological Strategies in the Times of Franz Joseph of Austria. Journal of Translation Studies, Vol. 11 (1), 2008.

  VINTAR, Špela. Corpora in Translation: A Slovene Perspective. Journal of Specialized Translation, Issue 10, http://www.jostrans.org/issue10/art_vintar.php.

  VINTAR, Špela. Cultural and scientific transfer through translation – a corpus-based study of term formation in the period 1848-1919. SELJAN, Sanja (ur.), STANČIĆ, Hrvoje (ur.). [1. Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, 7.-9. studenoga 2007]. Digital information and heritage. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007, 289-298.

  VINTAR, Špela, FIŠER, Darja. Harvesting multi-word expressions from parallel corpora. V: 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, Morocco, May 26 – June 1, 2008. LREC 2008 : proceedings. Marrakech: ELRA, 2008.

  GORJANC, Vojko, KREK, Simon, VINTAR, Špela. Slovene terminology web portal. V: Proceedings of the XIII EURALEX international congress (Barcelona, 15-19 July 2008). [Barcelona: Documenta universitaria, 2008], str. 971-978.

  VINTAR, Špela, ERJAVEC, Tomaž. iKorpus in luščenje izrazja za Islovar. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008, Ljubljana, Slovenia : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2008, zvezek C : proceedings of the 11th International Multiconference Information Society – IS 2008, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2008, 65-69.

  FIŠER, Darja, VINTAR, Špela, TODOROVSKI, Ljupčo. Towards clustering-based word sense discrimination. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006 : proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-10th October 2006, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2006, 216-221.

  VINTAR, Špela. Označevanje in odkrivanje pomenskih razmerij v medicinskih besedilih = Annotating and discovering semantic relations in medical texts. Informatica medica slovenica, 2005, letn. 10, št. 1, 9-18.

  DIAS, Gaël, VINTAR, Špela. Unsupervised learning of multiword units from part-of-speech tagged corpora : does quantity mean quality?. In: Progress in artificial intelligence : proceedings, (Lecture notes in computer science, 3808), (Lecture notes in artifical intelligence, 3808). Berlin: Springer, 2005, pp. 669-679. .pdf

  VINTAR, Špela. Tehnologije po meri človeka. V: K razvoju telecentrov v Sloveniji. Ljubljana: [D. Jeraj]: Bons, 2004, pp. 252-263. Vintar, Š. (2004). Comparative Evaluation of C-value in the Treatment of Nested Terms. Memura 2004 – Methodologies and Evaluation of Multiword Units in Real-World Applications (LREC 2004), pp. 54-57. .pdf

  VINTAR, Špela. Lokalizacija, globalizacija ali slovenjenje? = Localization, globalisation or Slovenization?. Mostovi (Ljublj.), 2004, letn. 38, št. 1, pp. 74-82. Vintar, Š.; Todorovski, L.; Sonntag, D.; Buitelaar, P. (2003) Evaluating Context Features for Medical Relation Mining. Workshop on Text Mining and Data Mining for Bioinformatics, ECML/PKDD 2003.

  VINTAR, Š.; Volk, M.; Buitelaar, P. (2003) Semantic Relations in Medical Relation Mining. Proceedings of the Workshop on Adaptive Text Extraction and Mining, ECML/PKDD 2003.

  VINTAR, Š. (2003). Kaj izvira iz jezikovnih virov. Jezik in slovstvo XLVIII(2-3), pp. 77-88.

  VINTAR, Š.; Buitelaar, P.; Ripplinger, B.; Sacaleanu, B.; Raileanu, D.; Prescher, D. (2002). An Efficient and Flexible Format for Linguistic and Semantic Annotation. Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), pp. 1658-1662.

  RAILEANU, D.; Buitelaar, P.; Vintar, Š.; Bay, J. (2002). Evaluation Corpora for Sense Disambiguation in the Medical Domain. Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), pp.609-612.

  RIPPLINGER, B.; Vintar, Š.; Buitelaar, P. (2002). Cross-Lingual Medical Information Retrieval through Semantic Annotation. Proceedings of the Workshop Natural Language Processing for Biomedical Applications (NLPBA ’02), Cyprus.

  VINTAR, Špela. Avtomatsko luščenje izrazja iz slovensko-angleških vzporednih besedil. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2002, 78-85

  VINTAR, Š. (2001). Using Parallel Corpora for Translation-Oriented Term Extraction. Babel 47(2), John Benjamins Publishing. Vintar, Š.; Kipp, M. (2001). Multi-track Annotation of Terminology Using ANVIL. In: Ide, N. (ed.) Workshop on Multi-layer Corpus-based Analysis, Eurolan 2001, Iasi, Romania, pp. 1-13.

  VINTAR, Š. (2001). Računalniška orodja za jezikoslovce in prevajalce. Zbornik 37. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Filozofska fakulteta. Dias, G.; Vintar, Š.; Pereira Lopes, G.; Guillore, S. (2000). Normalising the IJS-ELAN Slovene-English Parallel Corpus for the Extraction of Multilingual Terminology. In: Monachesi, P. (ed.) Proceedings of the CLIN ’99 (Computational Linguistics in the Netherlands).

  VINTAR, Š.; Gorjanc, V. (2000). Identifying markers of semantic relations in Slovene. Proceedings of the 5th TELRI seminar, 22-24 September 2000, Ljubljana. Gorjanc, V.; Vintar, Š. (2000). Iskanja po korpusu slovenskega jezika FIDA. In: Erjavec, T./Gros, J. (ur.) Jezikovne tehnologije: zbornik konference (Language Technologies), v okviru kongresa Informacijska družba 2000, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, str. 20-27.

  VINTAR, Š. (1999). Računalniške tehnologije za prevajanje. Uporabna informatika (Applied Informatics) VII/1, pp.17-24, Ljubljana: Slovensko društvo Informatika.

  VINTAR, Š. (1999). Računalniška orodja za prevajanje. Mostovi 1999/XXXIII, Ljubljana: Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije. Vintar, Š. (1999). A Lexical Analysis of the ELAN Slovene-English Parallel Corpus. Proceedings of the workshop Language Technologies: Multilingual Aspects, within the framework of the SLE conference, July ’99, Ljubljana: Filozofska fakulteta.

  VINTAR, Š. (1999). Računalniško podprto iskanje terminologije v slovensko-angleškem vzporednem korpusu. Uporabno jezikoslovje (Applied Linguistics) 7-8, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje.

  VINTAR, Š. (1998). Programi s pomnilnikom prevodov s stališča morebitnega uporabnika. Proceedings of the conference Language Technologies for the Slovene Language, within the framework of the congress Information Society ’98, October 1998, Ljubljana: Jozef Stefan Institute.

  VINTAR, Š., Erjavec, T. (1998). Prednosti in omejitve programov s pomnilnikom prevodov. Proceedings of the congress “Jezik za danes in jutri”, Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije/Slovenian Society of Applied Linguistics, October 1998, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje.

 • Books

  VINTAR, Špela. Prevajalske tehnologije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2016.

  VINTAR, Špela (ed.) Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2013.

  Vintar, Špela (ed.) Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2010.

  Vintar, Špela. Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2008. 

 • Book Chapters

  VINTAR, Špela. How specialised should a general dictionary be?. GORJANC, Vojko (ed.), et al. Dictionary of modern Slovene : problems and solutions, (Book series Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1st ed., e-ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2017, 194-210.

  VINTAR, Špela, FIŠER, Darja. Using WordNet-based word sense disambiguation to improve MT performance. Ruiz Costa-Jussa, M. et al. (ed.) Hybrid Approaches to Translation. Eduard Hovy series, Springer, 2015. ISSN: 2192-032X

  VINTAR, Špela. Specializirana leksika v splošnem slovarju. GORJANC, Vojko (ed.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, 408-422.

  VINTAR, Špela, LOGAR, Nataša. Luščenje specializiranih izrazov za splošni slovar. GORJANC, Vojko (ed.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, 424-432.

  VINTAR, Špela. Analiza iskalnih poizvedb na portalu Termania. GORJANC, Vojko (ed.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, 434-442.

  VINTAR, Špela. Slovenska terminološka politika u posljednjem desetljeću: od riječi do djela i nazad. Bratanić, M. (ed.) Od Šuleka do Šengena. Institut za jezikoslovlje, Zagreb, 2015.

  GRČIĆ-SIMEUNOVIĆ, Larisa, VINTAR, Špela. Modeliranje znanja: korpusna analiza definicijskih stilova. Bratanić, M. (ed.) Od Šuleka do Šengena. Institut za jezikoslovlje, Zagreb, 2015.

  VINTAR, Špela, HANSEN-SCHIRRA, Silvia. Cognates: free rides, false friends or stylistic devices? : a corpus-based comparative study. BARNBROOK, Geoff (ed.), DANIELSSON, Pernilla (ed.), MAHLBERG, Michaela (ed.). Meaningful texts : the extraction of semantic information from monolingual and multilingual corpora, (Research in corpus and discourse). London; New York: Continuum, 2005, 208-221.

  VINTAR, Špela. Corpora in translator training and practice : a Slovene perspective. ANDERMAN, Gunilla M. (ed.), ROGERS, Margaret (ed.). Incorporating corpora : the linguist and the translator, (Translating Europe). Clevedon; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, cop. 2008, 153-167. pdf.

  VINTAR, Špela. Real-world projects in localization training. DIMITRIU, Rodica (ed.), FREIGANG, Karl-Heinz (ed.). Translation technology in translation classes, (Colecţia Academica, Seria Traductologie, 41). Iaşi: Institutul European, 2008, 160-174. pdf.

 • Interviews

  VINTAR, Špela. Računalnik prevajalec vse boljši – a ne za slovenščino. Delo, ISSN 0350-7521, 21 Sept. 2017, 59/219, p. 14. http://www.delo.si/znanje/znanost/racunalnik-prevajalec-vse-boljsi-ndash-a-ne-za-slovenscino.html.

  VINTAR, Špela. Nisam za jezično čistunstvo, anglizmi su samo dokaz da ne živimo u izolaciji. Večernji list, ISSN 0350-5006, 29 Jul. 2017, 59/19218, pp. 32-33.

   

 

See full bibliography in SICRIS.